Algemene voorwaarden Buro Bannink

  

Arikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  • Afnameovereenkomst: De Afnameovereenkomst tussen het Gezelschap en de Uitkoper voor de afname van de Productie;
  • Buro Bannink: Het impresariaat Buro Bannink dat o.a. bemiddelt bij de totstandkoming van de Afnameovereenkomst;
  • Gezelschap: Het gezelschap met wie de Uitkoper een Afnameovereenkomst is aangegaan;
  • Kale Uitkoopsom: Het bedrag exclusief btw dat met de Uitkoper is overeengekomen voor de Productie exclusief de eventuele reiskosten van het Gezelschap die apart aan de Uitkoper in rekening worden gebracht;
  • Locatie: De locatie van de Uitkoper of een door de Uitkoper aangewezen locatie waar het Gezelschap een Speelbeurt uitvoert;
  • Productie: De voorstelling geproduceerd door het Gezelschap, de try-out of het PR-optreden;
  • Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail;
  • Speelbeurt: De uitvoering van de Productie;
  • Speeldatum: De datum waarop een Speelbeurt is overeengekomen;
  • Uitkoper: Het bedrijf dat of de organisatie die met het Gezelschap een Afnameovereenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan.

1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

Arikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van het Gezelschap en op alle Afnameovereenkomsten tussen het Gezelschap en de Uitkoper.

2.2. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen het Gezelschap en de Uitkoper, dan wordt de Uitkoper geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Afnameovereenkomsten.

2.3. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Afnameovereenkomsten met het Gezelschap voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Uitkoper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen.

2.5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door het Gezelschap vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6. Indien het Gezelschap niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat het Gezelschap in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.7. Het Gezelschap heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande Afnameovereenkomst van toepassing te verklaren. De Uitkoper wordt Schriftelijk van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerktreding.

Arikel 3. Aanbod, prijzen en reiskosten

3.1. Ieder aanbod van het Gezelschap is vrijblijvend.

3.2. Kennelijke fouten of vergissingen op een website, in de Afnameovereenkomst of e-mailberichten binden het Gezelschap niet.

3.3. Vermelde prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige Producties.

3.4. Prijzen zijn afhankelijk van de Locatie en het aantal Speelbeurten. De prijs per Speelbeurt is terug te vinden bij de Productie op www.burobannink.nl.

3.5. De prijzen zijn altijd exclusief reiskosten per kilometer en exclusief 9% btw.

3.6. Reiskosten worden berekend vanaf de vestigingsplaats van het Gezelschap en betreffen minimaal € 0,55 per kilometer. Eventuele hotelovernachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen.

3.7. Indien auteursrechten en/of BUMA STEMRA van toepassing zijn, dan worden deze als percentage van de Kale Uitkoopsom gerekend, dit wordt in de Afnameovereenkomst vermeld.

3.8. Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden, er kunnen geen rechten ontleend worden aan een prijslijst of een prijs vermeld op een website.

Arikel 4. Buro Bannink

4.1. Buro Bannink is gemachtigd namens het Gezelschap rechtshandelingen te verrichten.

4.2. Buro Bannink heeft slechts een bemiddelende functie. De Uitkoper gaat de Afnameovereenkomst aan met het Gezelschap. Indien het Gezelschap haar verplichtingen jegens de Uitkoper niet nakomt, dan dient de Uitkoper het Gezelschap daarvoor aansprakelijk te stellen en niet Buro Bannink.

4.3. Aangezien Buro Bannink het Gezelschap vertegenwoordigt, dient daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “het Gezelschap” tevens “Buro Bannink” te worden verstaan, tenzij uit de context anders blijkt, zoals in artikel 1.1, 4.1 en 4.2.

Arikel 5. Afnameovereenkomst

5.1. De Afnameovereenkomst komt tot stand op het moment dat:

a. De Uitkoper en het Gezelschap de Schriftelijke Afnameovereenkomst hebben ondertekend;
b. De Uitkoper een optie heeft genomen op een Productie en de Uitkoper niet 60 dagen voorafgaand aan de eerste Speeldatum kenbaar heeft gemaakt dat hij de Productie niet wenst af te nemen.

5.2. Afspraken die afwijken van hetgeen is opgenomen in deze algemene voorwaarden staan in de Afnameovereenkomst.

Arikel 6. Optie

6.1. Indien de Uitkoper een optie heeft op een Productie, dan dient de Uitkoper uiterlijk 60 dagen voor de eerste Speeldatum aan het Gezelschap kenbaar te maken of hij wel of geen gebruik wenst te maken van de optie.

6.2. Indien de Uitkoper niet tijdig de kennisgeving doet zoals omschreven in artikel 6.1, dan geldt de optie als een afname en komt de Afnameovereenkomst tot stand, zie ook artikel 5.1 sub. b.

Arikel 7. Annuleren van een Productie

7.1. Indien de Uitkoper een Productie annuleert 6 weken of korter voor de Speeldatum, dan wordt het volgende aan de Uitkoper in rekening gebracht:

a. 100% van de Kale Uitkoopsom;
b. Alle reeds door het Gezelschap in het kader van de Productie gemaakte kosten, zoals reis- en verblijfkosten.

7.2. Indien de Uitkoper de Productie annuleert 6 weken of korter voor de Speeldatum wegens een overmachtssituatie, zoals een pandemie, overheidsmaatregelen of het (gedeeltelijk) te niet gaan van de Locatie, dan wordt het volgende aan de Uitkoper in rekening gebracht:

a.30% van de Kale Uitkoopsom als administratiekosten;
b. Alle reeds door het Gezelschap in het kader van de Productie gemaakte kosten, zoals reis- en verblijfkosten.

7.3. Annulering dient Schriftelijk te geschieden.

Arikel 8. Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Uitkoper

8.1. De Uitkoper dient de productionele en technische voorwaarden van de Productie in acht te nemen. Deze voorwaarden staan in de prijslijst, op de webpagina van de Productie en in de Afnameovereenkomst.

8.2. Het Gezelschap gaat ervan uit dat bij een Speelbeurt voor een Uitkoper zijnde een onderwijsinstelling in het publiek voldoende leerkrachten/ouders aanwezig zijn. De minimale verhouding is 1 leerkracht/ouder voor 30 leerlingen. De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de rust tijdens de Speelbeurt.

8.3. De Uitkoper draagt er zorg voor dat:

a. De Locatie tijdig beschikbaar is;
b. De Locatie veilig is;
c. De Locatie voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving;
d. Het Gezelschap op de Locatie beschermd is tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed.

8.4. De Uitkoper draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan het Gezelschap aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Afnameovereenkomst, deugdelijk, volledig, tijdig en kosteloos aan het Gezelschap worden verstrekt.

8.5. De Uitkoper dient zich te onthouden van gedragingen welke het, het Gezelschap onmogelijk maakt de Afnameovereenkomst naar behoren uit te voeren.

8.6. De Uitkoper is gehouden het Gezelschap onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Afnameovereenkomst van belang kunnen zijn.

8.7. De Uitkoper vrijwaart het Gezelschap voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Afnameovereenkomst schade lijden en welke aan de Uitkoper toerekenbaar is.

8.8. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door bezoekers van de Speelbeurt zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de Uitkoper betaald worden.

8.9. Het is niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van het Gezelschap van de Speelbeurt geluid- of beeldopnames te maken.

8.10. Het is de Uitkoper niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van het Gezelschap zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Afnameovereenkomst aan een derde over te dragen.

Artikel 9. Les- en publiciteitsmateriaal

9.1. Een pr-pakket, bestaande uit 10 affiches (A2) & 200 flyers, kan worden aangevraagd. Dit kan via info@burobannink.nl. Er wordt € 15,- kosten in rekening gebracht voor drukwerk en verzenden. Persfoto’s, digitale lesbrieven, persmateriaal zijn te downloaden op www.burobannink.nl/downloads.

9.2. De Uitkoper zijnde een onderwijsinstelling dient voorafgaand aan de Speelbeurt het bijbehorende lesmateriaal te hebben bekeken en dient voorbereid te zijn op het bezoek van het Gezelschap.

Arikel 10. Kale Uitkoopsom en wijzigingen

10.1. Indien er sprake is van een overschrijding van meer dan 10% van het maximaal aantal bezoekers zoals opgenomen in de Afnameovereenkomst, dan heeft het Gezelschap het recht achteraf de Kale Uitkoopsom naar rato te verhogen.

10.2. Indien de Afnameovereenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dat financiële of andere consequenties hebben. Het Gezelschap zal de Uitkoper hierover, indien mogelijk van tevoren, inlichten.


Artikel 11. Facturatie en betaling

11.1. Facturatie geschiedt na de laatste Speelbeurt.

11.2. De Uitkoper dient de factuur te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

11.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de Uitkoper vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Uitkoper in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Uitkoper. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

11.4. Door de Uitkoper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van, in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Uitkoper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Uitkoper, zullen de vorderingen van het Gezelschap en de verplichtingen van de Uitkoper jegens het Gezelschap, onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 12. Klachten

12.1. Klachten over de Productie dienen door de Uitkoper zo spoedig mogelijk aan het Gezelschap kenbaar te worden gemaakt. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk omschreven te worden, zodat het Gezelschap in staat is adequaat te reageren.

12.2. Het Gezelschap en de Uitkoper spannen zich maximaal in om een klacht in gezamenlijk overleg zo goed mogelijk op te lossen.

12.3. De aansprakelijkheid van het Gezelschap is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 13 is opgenomen.

12.4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Uitkoper niet op.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en verjaring

13.1. Het Gezelschap kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14;
b. Enige daad of nalatigheid van de Uitkoper, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Uitkoper te werk zijn gesteld.

13.2. De Uitkoper is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Het Gezelschap is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Uitkoper aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De Uitkoper vrijwaart het Gezelschap tegen alle aanspraken ter zake.

13.3. Het Gezelschap is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, omzetverlies, gemiste besparingen, arbeidskosten, opgelegde boetes, reputatieschade en vertragingsschade.

13.4. Indien het Gezelschap aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking rechtens niet is toegestaan, dan is de aansprakelijkheid van het Gezelschap beperkt tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de Afnameovereenkomst, althans tot dat gedeelte van de Afnameovereenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van het Gezelschap is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

13.5. Alle rechtsvorderingen dient de Uitkoper binnen 1 jaar in te stellen als de Uitkoper niet tevreden is over de Productie dan wel het handelen van het Gezelschap. Handelt de Uitkoper niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

13.6. De Uitkoper vrijwaart het Gezelschap voor vorderingen die derden tegen het Gezelschap instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor het Gezelschap niet aansprakelijk is ingevolge deze algemene voorwaarden. De Uitkoper is gehouden het Gezelschap op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten en schaden die voor het Gezelschap mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

13.7. Indien de Uitkoper goederen en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren van de Productie aan het Gezelschap ter beschikking heeft gesteld en deze goederen en/of materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij aan het Gezelschap ter beschikking zijn gesteld, dan is de Uitkoper aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.

13.8. Indien de Uitkoper toerekenbaar in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens het Gezelschap gehouden is dan wel indien de Uitkoper onrechtmatig jegens het Gezelschap handelt, dan is de Uitkoper aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van het Gezelschap daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 14. Overmacht

14.1. Het Gezelschap is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden; overstromingen; diefstal; natuurrampen; terrorisme; rellen; epidemieën; pandemie; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van een of meerdere natuurlijke personen die de Productie uitvoeren of dienen uit te voeren; verkeersbelemmeringen; files; autopech; oorlogen of oorlogsgevaren; brand; internetstoring; stroomstoring; computerinbraak; storing in het e-mailverkeer; overheidsmaatregelen; blokkades; wijzigingen in wet- en regelgeving.

14.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door het Gezelschap inschakelde derde partij.

14.3. Het risico van een overmachtssituatie rust bij de Uitkoper. Indien de Productie wegens een overmachtssituatie 6 weken of korter voor de Speeldatum wordt geannuleerd, dan worden de annuleringskosten genoemd in artikel 7.2 aan de Uitkoper in rekening gebracht.

14.4. Indien wegens een overmachtssituatie een Productie wordt verplaatst naar een andere locatie, dan worden de eventuele extra kosten die het Gezelschap daardoor dient te maken aan de Uitkoper in rekening gebracht.

14.5. Indien wegens een overmachtssituatie een Productie wordt verplaatst naar een andere datum, dan wordt dat gezien als een annulering en geldt het gestelde in artikel 14.3, tenzij partijen uitdrukkelijk Schriftelijk anders zijn overeenkomen bij het verplaatsen van de Productie.

14.6. Het Gezelschap is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de Uitkoper lijdt doordat wegens een overmachtssituatie het Gezelschap de Productie annuleert of verplaatst.


Artikel 15. Opschorting en ontbinding van de Afnameovereenkomst

15.1. Het Gezelschap is gerechtigd de uitvoering van de Afnameovereenkomst met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn op te schorten indien:

a. Het Gezelschap bij het uitvoeren van de Productie wordt of dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie;
b. De omstandigheden op de Locatie niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
c. Na het sluiten van de Afnameovereenkomst het Gezelschap ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Uitkoper de (betalings)verplichtingen niet zal nakomen;
d. De Uitkoper een of meerdere van zijn verplichtingen jegens het Gezelschap niet is nagekomen.

15.2. De Uitkoper wordt middels een Schriftelijke verklaring van de opschorting van de uitvoering van de Afnameovereenkomst in kennis gesteld.

15.3. Het Gezelschap is gerechtigd de Afnameovereenkomst te ontbinden indien de Uitkoper zijn verplichtingen jegens het Gezelschap niet nakomt en de Uitkoper geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

15.4. Voorts is het Gezelschap bevoegd de Afnameovereenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Afnameovereenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Afnameovereenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

15.5. Het Gezelschap is bevoegd de Afnameovereenkomst te ontbinden, indien de Uitkoper surseance van betaling verzoekt of deze aan de Uitkoper wordt verleend, ingeval de Uitkoper failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de Uitkoper niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

15.6. Ontbinding door het Gezelschap geschiedt middels een Schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst.

15.7. Indien de Afnameovereenkomst wordt ontbonden, dan worden alle reeds gemaakte kosten tot aan het moment van ontbinding door het Gezelschap aan de Uitkoper in rekening gebracht, onverminderd het recht van het Gezelschap de schade van de Uitkoper te vorderen die het Gezelschap door de ontbinding lijdt, waaronder omzetverlies.

15.8. Het Gezelschap is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Uitkoper lijdt doordat het Gezelschap de Afnameovereenkomst voortijdig heeft ontbonden of doordat het Gezelschap de uitvoering van de Afnameovereenkomst heeft opgeschort.

Artikel 16. Geheimhouding

16.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun Afnameovereenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

16.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, het Gezelschap gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en het Gezelschap zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is het Gezelschap niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Uitkoper niet gerechtigd tot ontbinding van de Afnameovereenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1. Op alle Afnameovereenkomsten en rechtshandelingen tussen de Uitkoper en het Gezelschap is Nederlands recht van toepassing.

17.2. Alle geschillen waartoe de Afnameovereenkomst, deze algemene voorwaarden dan wel de daaruit voortvloeiende verplichtingen aanleiding zouden kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging of ontbinding, zullen exclusief, met uitdrukkelijke uitsluiting van iedere andere rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar het Gezelschap gevestigd is.