Contract Bepalingen

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij een voorstelling, hierna ook te noemen ‘de Boeking’, wordt geboekt door contractant 1, via contractant 2, lid van de Vereniging Jeugd Impresariaten Nederland (Buro Bannink, Steen Impresariaat, STT-produkties, Theaterbureau Frijns, Uit de Kunst en Theaterbureau Het Verteltheater).

 • Contractant 1 verklaart met de prestaties en hoedanigheid van Contractant 2 bekend te zijn.
 • Indien Contractant 1 als vertegenwoordiger optreedt van derden, verklaart zij door (ondertekening van) de Boeking met het Impresariaat daartoe gerechtigd te zijn.
 • De overeengekomen prijsafspraak is niet standaard inclusief of exclusief auteursrechten, dit verschilt per gezelschap en wordt benoemd in het specifieke contract tussen Contractant 1 en Contractant 2.
 • Indien de voorstelling plaatsvindt buiten Nederland, zal Contractant 1 als organisator zorgdragen voor de afdracht van de door dat land opgelegde belastingen.
 • In de overeengekomen prijsafspraak zijn eventueel verschuldigde loonbelasting en sociale premies inbegrepen.
 • Betaling vindt plaats op basis van de na de speeldatum toegezonden factuur. De facturerende partij beschikt over een inhoudingsplichtigenverklaring of verwijst in de factuur naar een geldige, door de Belastingdienst beoordeelde modelovereenkomst.
 • Betaling van de tussen Contractant 1 en Contractant 2 overeengekomen bedragen vinden door Contractant 1 aan de facturerende partij plaats uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • In geval van ziekte en/of overmacht van de Bespeler, heeft de Bespeler het recht diens rol door een ander te doen overnemen dan wel kan Contractant 2 in overleg met Contractant 1 een andere voorstelling aanbieden dan wel kan de geboekte voorstelling naar een latere datum worden verschoven of kan de voorstelling geannuleerd worden.
 • Contractbreuk heeft een opeisbare vergoeding tot gevolg van maximaal het in de Boeking overeengekomen bedrag, minus niet gemaakte kosten (reiskosten).
 • Contractant 2 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door verschuiving of annulering van de voorstelling vanwege overmacht.
 • Contractant 2 is enkel aansprakelijk indien Contractant 2 tekort is geschoten in de bemiddeling tussen Contractant 1 en de Bespeler. Indien er sprake is van ontstane schade door toedoen van de Bespeler voor Contractant 1 tijdens het optreden en daaraan gerelateerde activiteiten kan enkel de Bespeler aansprakelijk gesteld worden.
 • Contractant 1 is bekend met en garandeert de noodzakelijke technische voorwaarden, een speelbaar podium/speelvlak en de gebruikelijke faciliteiten, conform de technische fiche. Tevens zorgt Contractant 1 dat er tijdens de voorstelling een aanspreekpunt namens Contractant 1 aanwezig is (tenzij anders overeengekomen).
 • De Bespeler heeft uitgaande van goed gastheerschap van Contractant 1 recht op consumpties van eenvoudige aard.
 • Het is Contractant 1 niet toegestaan geluids- en/of beeldopnamen te maken tenzij er vooraf schriftelijk toestemming is verleend door het Impresariaat.
 • Het in de Boeking vermelde maximum aantal toeschouwers kan door scholen in verband met planningsruimte overschreden worden met maximaal 10%. Een overschrijding van dit aantal zonder schriftelijke toestemming van het Impresariaat zal leiden tot een verhoging van de uitkoopsom (te weten het aantal extra bezoekers vermenigvuldigd met de gemiddelde prijs per bezoeker).
 • Contractant 1 stuurt indien het een vrije voorstelling betreft, na afloop van de boeking een accuraat overzicht van aantal bezoekers, met een uitsplitsing naar betalend en vrij publiek, naar info@burobannink.nl.
 • Eventuele geschillen, voortkomend uit de overeenkomst(en) waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Contractant 2.