Contract Bepalingen

Onderstaande contractbepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij een voorstelling, hierna ook te noemen “de Boeking”, van contractant 2 wordt geboekt door contractant 1, via Buro Bannink, lid van de Vereniging Jeugd Impresariaten. Voor aanvullende afspraken verwijzen we naar de mantelovereenkomst van de VSCD,indien deze mantelovereenkomst tegenstrijdig is, blijven onderstaande contractbepalingen onverkort van toepassing.

 • Contractant 1 verklaart met de prestaties en hoedanigheid van contractant 2 bekend te zijn.
 • Indien contractant 1 als vertegenwoordiger optreedt van derden, verklaart zij door (ondertekening van) de Boeking met Buro Bannink daartoe gerechtigd te zijn.
 • De overeengekomen prijsafspraak is niet standaard inclusief of exclusief auteursrechten, dit verschilt per gezelschap en wordt benoemd in het specifieke contract tussen contractant 1 en contractant 2.
 • Indien de voorstelling plaatsvindt buiten Nederland, zal contractant 1 als organisator zorgdragen voor de afdracht van de door dat land opgelegde belastingen.
 • In de overeengekomen prijsafspraak zijn eventueel verschuldigde loonbelasting en sociale premies inbegrepen.
 • Betaling vindt plaats op basis van de na de speeldatum toegezonden factuur. Contractant 2 beschikt over een inhoudingsplichtigen-verklaring ofverwijst in de factuur naar een geldige door de Belastingdienst beoordeelde modelovereenkomst.
 • Betaling van de tussen contractant 1 en contractant 2overeengekomen bedragen vinden door contractant 1 aan contractant 2 plaats uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • In geval van ziekte en/of overmacht van contractant 2, heeft contractant 2 het recht diens rol door een ander te doen overnemen dan wel kan Buro Bannink in overleg met contractant 1 een andere voorstelling aanbieden dan wel kan de geboekte voorstelling naar een latere datum worden verschoven of kan de voorstelling geannuleerd worden. Beide partijen hebben in deze een inspanningsverplichting om tot een passende oplossing te komen.
 • In geval van annulering door contractant 1 op basis van overmachtgeldt er een inspanningsverplichtig tot het verplaatsen van de uitvoering naar een later moment. Indien er geen vervangende datum gevonden kan worden, wordt er een annuleringsvergoeding in rekening gebracht door contractant 2 van minimaal 40% van de in boeking overeengekomen kostprijs.
 • Overige vormen van annulering van contractant 1 worden gezien als contractbreuk en heeft een door contractant 2 opeisbare vergoeding tot gevolg van (maximaal) het in de boeking overeengekomen bedrag, minus niet gemaakte kosten (reiskosten).
 • Buro Banninkkan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door verschuiving of annulering van de voorstelling vanwege overmacht of contractbreuk.
 • Buro Banninkis enkel aansprakelijk indien Buro Banninktekort is geschoten in de bemiddeling tussen contractant 1 en de contractant 2. Indien er sprake is van ontstane schade door toedoen van contractant 2 voor contractant 1 tijdens het optreden en daaraan gerelateerde activiteiten kan enkel contractant 2 aansprakelijk gesteld worden.
 • Contractant 1 is bekend met en garandeert de noodzakelijke technische voorwaarden, een speelbaar podium/speelvlak en de gebruikelijke faciliteiten, conform technische fiche. Tevens zorgt contractant 1 dat er tijdens de voorstelling een aanspreekpunt namens contractant 1 aanwezig is (tenzij anders overeengekomen).
 • Contractant 2heeft uitgaande van goed gastheerschap van contractant 1 recht op consumpties van eenvoudige aard.
 • Het is contractant 1 niet toegestaan geluids- en/of beeldopnamen te maken tenzij er vooraf schriftelijk toestemming is verleend door Buro Bannink.
 • Het in de Boeking vermelde maximum aantal toeschouwers kan door scholen in verband met planningsruimte overschreden worden met maximaal 10%. Een overschrijding van dit aantal zonder schriftelijke toestemming van Buro Bannink zal leiden tot een verhoging van de uitkoopsom (te weten het aantal extra bezoekers vermenigvuldigd met de gemiddelde prijs per bezoeker).
 • Contractant 1 stuurt indien het een vrije voorstelling betreft, na afloop van de boeking een accuraat overzicht van aantal bezoekers, waarbij vermeld een uitsplitsing is in betalende en vrij publiek naar info@burobannink.nl.
 • Eventuele geschillen, voortkomend uit de overeenkomst(en) waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing is (zijn), worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van contractant 2.